A

 • Administrative Fee — yerli xətt üzrə agentlərin sənədlərin rəsmiləşdirilməsi müqabilində yığımları

 • Agent — müəyyən məbləğ müqabilində əlahiddə şəxs və ya təşkilatın işlərini aparmaq üçün müvəkkil şəxs və ya təşkilat

 • Arrival notice — yükün gəlməsi barədə yükalana göndərilən bildiriş

B

 • Bale — yükün ölçü vahidi

 • BAS / Base Rate — əsas, baza dərəcəsi

 • Bill — ödəniş üçün hesab

 • BOL / Bill of Lading — nəqliyyat qaiməsi. Sənəddə malların siyahısı göstərilir

 • Booking number — dəniz daşımasının sifariş nömrəsi

C

 • Cargo — daşınan yük

 • Cargo Agent — daşınma üzrə agent

 • C.B.M. (C.M.) — kub metr

 • Certificate of origin — yük haqqında şəhadətnamə

 • C.O.D. / Collect (cash) on Delivery — çatdırılma zamanı ödəniş

 • Containerization — konteynerləşdirmə

 • Consignee — yükalan

 • Consigment agreement — malın çatdırılması barədə müqavilə

 • Consigment document — yükün qaiməsi

 • Consigment invoice — yükün hesab-fakturası

 • Consolidation — birləşdirmə

 • Container allowance — konteyner daşımaları üçün verilən icazə

 • CY / Container Yard —konteyner terminalı

D

 • Dead Space — yükgöndərən tərəfindən sifariş edilən, lakin istifadə edilməyən anbar sahəsi

 • Dead Space — yükgöndərən tərəfindən sifariş edilən, lakin istifadə edilməyən anbar sahəsi

 • Delivery status — yükün olduğu yer barədə məlumat

 • Delivery terms – çatdırılma şərti

 • Delivery time — çatdırılma vaxtı

 • Destination carrier — yükü son ünvana çatdıran daşımaçı

 • Differential Rate — yükün eyni stansiyaya müxtəlif marşrutlarla daşınması zamanı yaranan tarif fərqi

 • Discharging —boşaltma

 • Diversion — marşrutun dəyişdirilməsi

 • Door-to-Door — “qapıdan qapıya” daşıma

 • Drop-off charge — konteynerin qaytarılmasına görə ödəmə

 • Drayage — yerli, dəmir yolundan kənar daşıma üçün ödəmə

E

 • ETA / Estimated Time of Arrival — gözlənilən çatdırılma tarixi

 • ETD / Estimated Time of Departure — gözlənilən göndərilmə tarixi

 • Export — ixrac

 • Export ban — ixraca qadağa

 • Export conditions — ixrac şərtləri

 • Export Declaration — yükgöndərənin ixrac bəyannaməsi

 • Export invoice — ixrac qaiməsi

F

 • FAK / freight all kinds — müxtəlif təyinatlı yüklər

 • FEU — yükün şərti ölçü vahidi

 • FCL / Full Container Loading — tam olaraq bir müştəri üçün yüklənmiş konteyner

 • Freight — daşıma haqqı

G

 • GATT / General Agreement on Tariff and Trade — tariflər və ticarət haqqında ümumi razılaşma

 • GRI / General Rate Increase — daşımaların həcminə görə baza dərəcələrinin artması

 • Groupage cargo — qarışıq yük

 • Groupage container — qarışıq yük üçün konteyner

H

 • Hauling costs — daşıma xərcləri

 • Hazardous cargo — təhlükəli yük

 • Heavy cargo — yüksək sıxlıqlı ağır yük

 • «Hot-shot» run — yüklərin sürət qatarı ilə daşınması

 • HH / House-to-House — evdən evə çatdırılma

I

 • IMO Surcharge — təhlükəli yük üçün əlavə ödəniş

 • Import declaration — idxal üçün gömrük bəyannaməsi

 • Intermodal — müxtəlif nəqliyyat növləri ilə daşıma

 • ISO / International Organization for Standardization — Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı

 • In-transit loss — yükün yolda tam və ya qismən itirilməsi

L

 • Letter of Indemnity — zəmanət məktubu

 • Lien — Fraxtın təmin edilməsi üçün yükün saxlanılmasına verİlən icazə

 • Lift-On/Lift-Off — yükləmə\boşaltma

 • Loading pattern — yükləmə sxemi

 • Line-haul — şəhərlərarası daşıma

M

 • Marking goods — yükün markalanması

 • Measurement cargo — həcmi böyük, çəkisi yüngül yük

 • Minimum Charge — yükün daşınması üçün minimal ödəmə

N

 • Notice — xəbərdarlıq

 • Notice of delivery — Malın qəbulu barədə qəbz

O

 • Origin — göndərilmə məntəqəsi

 • Outbound cargo — göndərilən yük

 • Out-of-time — müddətin pozulması

 • Overload — aşırma

P

 • Pallet pattern — yükün yerləşdirilməsi sxemi

 • Perishable Cargo — tez xarab olan yük

 • Place of arrival — çatma məntəqəsi

 • Protective service — yükə yolda göstərilən xidmət

 • PSS / Peak Season Surcharge — mövsümlə əlaqədar daşımanın həcminin artmasına görə əlavə ödəniş

R

 • Railage — dəmir yolu ilə daşıma

 • Rail carrier — dəmir yolu şirkəti

 • Railway berth — dəmir yolu xətti olan tərsanə

 • Revenue freight — kommersiya təyinatlı yük

 • Rte. / Route — marşut

S

 • Salvage value — zədələnmiş yükün qiymətləndirilməsi

 • Service contract —nəqliyyat xidmətləri üçün müqavilə

 • Shipper — yükgöndərən

 • Shipment tracking — yükə nəzarət

 • Shipper’s Export Declaration — yükgöndərənin ixrac bəyannaməsi

T

 • Trf. / Tariff — tariflər toplusu

 • Terminal — terminal

 • TEU / Twentyfoot Equivalent Unit — yükün şərti ölçü vahidi

W

 • Warehouse — anbar

 • WB / Waybill — yük qaiməsi

Z

 • ZIP code — poçt indeksi